02166891290     02166872449
02166891290     02166872449

آزادی زندانی با قرار وثيقه

آزادی زندانی با قرار وثيقه

آزادی زندانی با قرار وثيقه یکی از دغدغه های مهم افرادی می باشد که متاسفانه خودشان یا عزیزانشان در این مقطع زمانی به اجاره سند نیاز پیدا کرده است.در ادامه برای بررسی بیشتر با ما همراه باشید:

آزادی زندانی با قرار وثيقه در قبال شرط وشروطی

آزادی زندانی با قرار وثيقه وثیقه سند یا این که قرار وثیقه مبلغ مالی یا این که میزان دارایی غیرمنقولی می‌باشد. در قبال شرط وشروطی نزد طرف مورد قرارداد یا این که مرجع قضایی و دادگاه میگذارند. معنای لغوی وثیقه «پایدار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «سفت کاری» می باشد.

در واقع به عبارتی دیگر آزادی فرد و شخص بازداشتی با داشتن تأمین قرار وثیقه.

به‌این معنا خواهد بود که فرد مجرم و متهم تا سپری شدن دوران تشکیل دادگاه در بیرون از زندان آزاد خواهد بود.

البته قابل ذکر است در حین تشکیل شدن دادگاه متهم می بایست پاسخگوی تمامی اتهامات طرح شده باشد. در صورت متهم تشخیص دادن شدن توسط مراجع قضایی و محکومیت راه زندان و مجدد به حبس برگردد.

البته در حین تشکیل دادگاه می بایست پاسخگوی اتهامات باشد. در صورتمتهم شناخته شدن و محکومیت به زندان، مجدد به زندان برگردد.

معمولاً برای آزادسازی منوطشخص زندانی پولی متناسب به معیار جرم و اهمیت پرونده او صادر می‌شودکه‌این مبلغ و محدودیت‌های آزادی شخص را حاکم پرونده معلوممی نماید.

آزادی زندانی با قرار وثيقهآزادی زندانی با قرار وثيقه با کارگزاران

کارگزاران معتبرترین مرجع در زمینه اجاره سند برای آزادی زندانی ، آزادی زندانی با قرار وثيقه

صادر شدن قرار وثیقه در شرایطی

صادر شدن قرار وثیقه در شرایطی که به هر دلیلی منزلت قضایی تشخیص دهد که قرارصادره حضور مجرم را در مواقع ضروری تضمین نمیکند.

یا این که مجرم نمیتواند کفیل معرفی نماید، فقط راهی که می تواند از دستگیر تبهکار خودداری نماید، صادر شدن قرار وثیقه می‌باشد.

قرار وثیقه برای ضمانت زندانی براساس ماده 132 ضابطه دین دادرسی دادگاههای همگانی ودر کارها کیفری، قرار وثیقه یک کدام از گونه های قرارهای تامین کیفری می باشد.

قرار وثیقه بدلیل اینکه عین محصول یا این که مدرک ماکیت می بایست در مشت دادسرا قرار بگیرد از اهمیت ویژه ای برخوردار‌است.

معیار وثیقه را حکم دهنده براساس واحد سنجش زیان و موقعیت و حالت طرفین پرونده ، گزینش مینماید.

تبهکار هم اندازه مبلغ مزبور، وجه انتقاد یا این که ضمانتنامه بانکی یا این که جنس منقول یا این که غیرمنقول را بعنوان وثیقه معرفی می کند.

آزادی زندانی با قرار وثيقه

آزادی زندانی با قرار وثيقه با کارگزاران

اقلامی که مي‌تواند تحت عنوان سند یا وثیقه برای ضمانت شدن زندانی در نظر گرفته شود :

با توجه به بند 4 ماده 132 ضابطه آیین دادرسی و کیفری جمهوری اسلامی ایران:

چیزی که می‌تواند از سمت تبهکار یه عنوان سند یا وثیقه به منشا و مرجع قضایی تسلیم شود میتواند از :

وجه نقد عیب گیری يا ضمانتنامه بانكي يا محصول و کالای منقول و غير منقول.

– هر جور کالا که داراي قیمت و ارزش باشد.

پروسه صادر شدن وثيقه تا زمان آزادي فرد زندانی مرحله نخستین منشا قضایی قرار وثیقه را صادر می کند.

به فرد مجرم و فرد متهم ابلاغ می‌شود که سندی یا وثیقه ای برای آزادی خویش از زندان معرفی نماید.

در صورتی وثیقه وجه یا پول نقدی باشد به حساب بانکی دادستانی واریز می گردد.

در حالتی‌ که وثیقه یا سند و کالا منقول باشد و شامل شود توقیف می شود.

در صورتی متاع غیرمنقول باشد، گواهی آن از روش اداره ثبت احوال جمهوری اسلامی و املاک دستگیر و توقیف می شود.

در مورد محصول منقول و غیرمنقول،

جایگاه قضایی برای محاسبه محصول معرفی گردیده از کارشناسان متخصص و خبره دادستانی استعلام می‌گیرد.

— آزادی زندانی با قرار وثيقه با کارگزاران —

در صورتیکه متخصص اعلام نماید که ملک معرفی گردیده به میزام مبلغ وثیقه وجود ندارد، اعتراضی نمیتوان کرد. دستگیر مدرک یا این که توقیف فرآورده معرفی گردیده ،چندروز زمانه می برد و تا آن روزگار، تبهکار در دستگیر خواهد بود.

بعداز معرفی وثیقه و داشتن موقعیت رسمی، رده قضایی قرار قبولی وثیقه را صادر و مجرم آزاد می گردد.

ضبط وثيقه در رخ عدم حضور جنایتکار براساس ماده 140 ضابطه آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي در کارها كيفري، در شرایطی‌که وثیقه گذار خویش مجرم باشد .

در موقع اضطراری سوای عذروبهانه موجه در منبع و مرجع قضا حاضر نشود، وثیقه به فرمان جایگاه قضایی ضبط می شود.

در‌حالتی که وثیقه گذار فرد ثالث باشد ،در فیس حاضر نشدن تبهکار در مواقع ضروری سوای عذروبهانه موجه، به فرد وثیقه گذار اخطار داده می‌گردد که در بازه بیست روز تبهکار را تسلیم نماید.

عدم حضور مجرم و ضبط وثیقه برای آزادی زندانی با قرار وثيقه

پس از این برهه زمانی و عدم حضور تبهکار ،وثیقه ضبط می گردد. در‌صورتی‌که وثیقه گذار برای عدم اخذ ابلاغ حقیقی و واقعی ،محل خویش را تغییر‌و تحول دهد و به دادگاه اعلامنکند ،وثیقه او ضبط می‌گردد.

دادگاه به گلایه در‌این خصوص بیرون از نوبت و سوای تشریفات دادرسی رسیدگی مینماید .

تا مهلت شروع اجرایی را متوقف یا این که حکمی به نفع وثیقه گذار یا این که مجرم صادر نکرده عملیات ادامه داراست .

در‌صورتی‌که حکم صادر شود وجوه اموالی که ضبط گردیده برگردانده میشود.

ضوابط برای وثیقه‌گذار ضمانت زندانی براساس ماده ۲۲۸ ضابطه دین دادرسی کیفری:

كفيل يا وثيقه‌گذار در هر مرحله از دادرسي کفیل یا این که وثیقه گذار با معرفي و تحويل جنایتکار مي‌توانند رفع مسئوليت و يا آزادي وثيقه خویش را درخواست نمایند.

 

تبصره ماده ۲۲۸ ضابطه دین دادرسی کیفری وثیقه گذار با اعلام محل دستگیر جنایتکار قادر است رفع مسئولیت یا این که ازادی وثیقه رادرخواست نماید.

در صورتی‌که مجرم به علت جرم دیگری از سوی منبع قضایی دیگری دستگیر شود .

کفیل یا این که وثیقه ‏گذار می‌‏تواند ،اعزام او را درخواست نماید، در‌این‌صورت بعداز حضور تبهکار مطابق این ماده مبادرت می‌گردد.

وثیقه گذار با حاضر کردن فرد جنایتکار نزد جایگاه قضایی، طی درخواستی کتبی یا این که شفاهی، اعلام می‌نماید.

که از این لحظه به آن گاه حاضر به پذیرش وثیقه یا سند نیستدرخواست وثیقه گذار بهتر میباشد کتبی باشد.ولی درخواست شفاهی نیز بازدارنده قبول وجود ندارد و می بایست صورتجلسه شود.

رده قضایی بایستی با تهیه صورتجلسه‌ای، حضور وثیقه گذار، جنایتکار، علت مراجعه آنها در آن را منعکس نماید.

آزادی زندانی با قرار وثيقه

سود استرداد وثیقه و تأثیر آن در حالت مجرم

سود استرداد وثیقه و تأثیر آن در حالت مجرم را به او تفهیم و مراتب را حضوراً به تبهکار ابلاغ تا در‌صورتی‌که وثیقه دیگری دارااست، معرفی تا کارشناسی و پذیرش شود گرانقدر دستگیر خواهد شد.

تا معرفی وثیقه بعدی و احتمالا خاتمه رسیدگی ولی به نظر محدودیت‌های ماده ۲۴۲ ضابطه دین داردسی کیفری دستگیر و به زندان معرفی خواهد شد.

تبصره 2 این ماده :هرگاه مجرم يا محكوم، در موعد مقرر در دادگاه یا این که دادسرا حاضر شود، به محض استارت اجراي حكم جزايي يا قطعي شدن قرار تعليق، ضوابط قرار تأمین نیزلغو می شود.

کارگزاران مرجع معتبر اجاره سند ، اجاره سند برای ازادی زندانی ، وثیقه ، ضامن ، سند دادسرا ، آزادی زندانی با قرار وثيقه و….

  • 1398-06-12   
  • 1402-06-31   
  • کارگزاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 + چهار =

© حقوق انتشار برای وب سایت کارگزاران محفوظ است

گروه مشاورین کارگزاران

logo-samandehi