قوانین مربوط به دیه در قانون مجازات اسلامی

قوانین مربوط به دیه در قانون مجازات اسلامی

دسته ها : سند دادگاه

قوانین مربوط به دیه در قانون مجازات اسلامی

در این مقاله از وب سایت کارگزاران ، قصد داریم تا قوانین مربوط به دیه در قانون حاکم بر مجازات اسلامی در چد مورد خاص (نه تماما) را با هم بررسی کنیم که مطابق با مواد قانون مجازات اسلامی برای شما آورده شده است .

ماده 448 دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 449 ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده 450 در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده 451 در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

دیه نفس

ماده 549 موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.

ماده 550 دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

ماده 551 دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به علاوه نصف دیه زن است.

تبصره درکلیه جنایاتی که مجنیٌ علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

ماده 552 شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

ماده 553 وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می باشند.

ماده 554 براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده 555 هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.

تبصره  معیار شروع و پایان ماه های حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

ماده 556 در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که بهعلت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

ماده 557- تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود

ماده – 714دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود به شرح ذیل است :

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند (الف)

تبصـره – 1 در حکـم مذکـور فرقـی بیـن اینکه عضـو دارای دیه مقدر باشـد یا نباشـد، نیسـت. همچنین فرقـی بین تغییـر رنگ تمام یا قسـمتی از عضـو و نیز بقاء یـا زوال اثر آن نمیباشـد.

تبصره – 2 در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

مـاده – 715صدمـه ای کـه موجـب تورم بدن، سـر یـا صـورت گـردد، ارش دارد و چنانچه عـلاوه بر تـورم موجب تغییر رنگ پوسـت نیـز گردد، حسـب مـورد دیـه و ارش تغییر رنگ بـه آن افزوده می شـود.

قوانین مربوط به دیه ، دیه جنین

ماده – 716 دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

1 – نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل

2 – علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل

3 – مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل

4 – عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت صدم دیه کاملقوانینی که همه باید بدانند 23

5 – جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل

6 – دیـه جنینـی کـه روح در آن دمیده شـده اسـت اگر پسـر باشـد، دیه کامل و اگر دختر باشـد نصف آن و اگر مشـتبه باشـد، سـه چهارم دیـه کامل

مـاده – 717 هـرگاه در اثـر جنایـت وارد بـر مـادر، جنین از بیـن برود، عـلاوه بر دیه یـا ارش جنایـت بر مـادر، دیه جنین نیـز در هر مرحلـه ای از رشـد که باشـد پرداخت می شـود.

مـاده – 718 هـرگاه زنـی جنیـن خـود را، در هـر مرحلـه ای که باشـد، به عمد، شـبه عمـد یا خطـاء از بین ببـرد، دیه جنین، حسـب
مـورد توسـط مرتکب یـا عاقلـه او پرداخت می شـود.

تبصره – هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی شود.

ماده – 719 هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

مـاده – 720 دیـه اعضـاء و دیگـر صدمات وارد بـر جنین در مرحله ای که اسـتخوان بندی آن کامل شـده ولی روح در آن دمیده نشـده اسـت به نسـبت دیـه جنین در این مرحله محاسـبه مـی گردد و بعد از دمیده شـدن روح، حسـب جنسـیت جنین، دیه محاسـبه می شـود و چنانچـه بر اثـر همان جنایـت جنین از بین بـرود، فقط دیـه جنین پرداخت می شـود.

مـاده – 721 هـرگاه در اثـر جنایـت و یـا صدمه، چیزی از زن سـقط شـود که به تشـخیص کارشـناس مورد وثوق، منشـأ انسـان بودن آن ثابـت نگـردد، دیـه و ارش نـدارد لکـن اگر در اثـر آن، صدمـه ای بر مـادر وارد گردد، حسـب مورد دیه یـا ارش تعیین می شـود.

قوانین مربوط به دیه ، دیه جنایت بر میت

مـاده – 722 دیـه جنایـت بـر میـت، یـک دهم دیه کامـل انسـان زنده اسـت مانند جـدا کردن سـر از بدن میـت که یک دهـم دیه و جـدا کـردن یک دسـت، یک بیسـتم دیـه و هر دو دسـت، یـک دهم دیـه و یک انگشـت، یک صـدم دیه کامـل دارد. دیـه جراحات وارده بـه سـر و صـورت و سـایر اعضـاء و جوارح میت به همین نسـبت محاسـبه می شـود.

تبصـره – دیـه جنایـت بـر میت بـه ارث نمیرسـد بلکـه متعلق بـه خود میت اسـت کـه در صـورت مدیون بـودن وی و عـدم کفایت ترکـه، صـرف پرداخـت بدهـی او می گـردد و درغیـر این صـورت بـرای او در امـور خیر صرف می شـود.

مـاده – 723 هـرگاه آسـیب وارده بـر میت، دیه مقدر نداشـته باشـد، یک دهـم ارش چنین جنایتی نسـبت به انسـان زنده محاسـبه و پرداخت مـی گردد.

ماده – 724 قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.

مـاده – ّ 725 دیـه جنایـت بـر میـت حال اسـت مگـر اینکه مرتکـب نتوانـد فـوراً آن را پرداخت کنـد که در ایـن صورت بـه او مهلت مناسـب داده می شـود.

ماده – 726 دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مـاده – 727 هـرگاه شـخصی بـه طـور عمـدی، جنایتی بـر میت وارد سـازد یـا وی را هتـک نماید، عـلاوه بـر پرداخت دیـه یا ارش جنایـت، بـه سـی و یـک تـا هفتـاد و چهـار ضربه شـلاق تعزیـری درجه شـش محکوم می شـود .

با تشکر سایت کارگزاران ، بزرگترین و معتبر ترین مرجع اجاره دهنده سند و وثیقه

منبع : قوانینی که همه باید بدانند


گروه مشاورین کارگزاران
برچسب های پست :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *