اجاره سند ملکی . اجاره سند برای آزادی متهم . تامین سند ملکی ششدانگ تیر 1398

5.0 01 قرار وثیقه زمانی که برای شخصی مشکل حقوقی – قضایی به وجود می آید و شخص به عنوان متهم روانه ی دادسرا می شود، قاضی پرونده مذکور می تواند برابر قانون و تا زمان رسیدگی به پرونده مذکور (در برخی جرایم) در عوض بازداشت متهم برای وی قرار وثیقه صادر کند. (اجاره سند …

Call Now Buttonتماس جهت مشاوره رایگان