وثیقه جهت ازادی زندانی . وثیقه جهت ازادی متهم

ضمانت متهم به این منظور که مراجع قضایی بتوانند در هر زمانی که نیاز بود به متهم دسترسی داشته باشند و به منظور جلوگیری از فرار متهم، قاضی پرونده وظیفه دارد بعد از تفهیم اتهام طبق ماده 132 قرار تامین کیفری صادر کند که عبارتند از: التزام به حضور با قول شرف تعیین وجه التزام …

هاست